دیدنیهای یزد
دیدنیهای یزد

دیدنیهای یزد (4)

خانه آقا زاده

فروردين 10, 1395 نوشته شده توسط رامین

خانه آقا زداه ابرکوه

  •  

ارگ سریزد

فروردين 10, 1395 نوشته شده توسط رامین

ارگ قدیم سریزد

  •  

نارین قلعه

فروردين 10, 1395 نوشته شده توسط رامین

نارین قلعه ؛ کهن دژ

  •  

زیارتگاه چک چک

فروردين 10, 1395 نوشته شده توسط رامین

زیارتگاه زرتشتیان چک چک

  •