نمای داخلی

توضیحات پروژه

درخانه هایی که دارای سبک اصیل معماری هستند معمولا اتاقها به یکدیگر مزتبط هستند و بدون ورود به حیاط می توان از اولین اتاق به سایر اتاقهای رفت و اتاقها با یک در از یکدیگر جدا می شوند

جزئیات پروژه

  • مشتری: این یک متن نمونه می باشد .
  • تاریخ: سه شنبه, 31 فروردين 1395